Pravidlá

Hra číslo 8

Cieľ hry:

Hra č. 8 je hlásená. Hrá sa s 15 farebnými očíslovanými guľami a 1 bielou. Jeden hráč musí hrať gule skupiny 1–7 (plné), súper musí hrať na gule skupiny 9–15 (polovičné). Hráč, ktorý správne umiestni gule svojej skupiny do jamiek a potom osmičku – zvíťazil.

Hlásenie:

Jasné gule a jamky sa hlásiť nemusia. Protihráč má právo spýtať sa, ktorá guľa sa kam hrá, ak si týmto nie je istý. Údery cez mantinel a kombinácie sa neposudzujú za jasné a mali by sa nahlásiť. Pri nahlasovaní nie je nutné hovoriť detaily, ako počet mantinelov, garamboláž. Pri rozrazení sa hlásiť nemusí. Hráč ostáva pri stole, ak mu pri rozrazení spadne 1 alebo viac gúľ.

Rozostavenie gúľ:

Gule sa musia rozostavovať do trojuholníka, pričom predná guľa je na zadnom bode, guľa č. 8 je v strede a v zadných rohoch trojuholníka je plná a polovičná guľa. Na jednej strane trojuholníka môže ležať aj 5 gúľ rovnakej skupiny.

Striedanie rozstrelu:

Víťaz rozohry má právo otvoriť hru, alebo toto ponechať na protihráčovi. V ďalších hrách rozbíja väčšinou ten, kto vyhral predošlú hru.

Fauly pri skokoch a zbodnutých strkoch:

Ak sa pohne guľa, ponad alebo okolo ktorej chcel hráč hrať, je to faul. Je jedno či sa guľa pohla rukou, tágom, prestrkom…

Správne rozrazenie:

Aby bolo rozrazenie správne, musí sa buď umiestniť aspoň 1 farebná guľa do jamky, alebo sa musia najmenej 4 farebné gule dotknúť mantinelov. Ak sa nesplní ani jedna z týchto podmienok, môže protihráč prevziať pozíciu a pokračovať v hre, alebo dať gule znova postaviť, vykonať rozrazenie, alebo toto prenechať súperovi. Nesprávne rozrazenie je faul. Ak pri nesprávnom rozrazení spadne biela, môže hráč prevziať pozíciu s vylepšením bielej v záhlaví, alebo dať gule znova postaviť a vykonať rozstrel, alebo toto prenechať súperovi. V každom prípade určuje protihráč ako sa bude hrať ďalej.

Biela spadne pri správnom rozrazení:

Ak pri správnom rozrazení spadne biela, ostanú všetky umiestnené gule v jamkách (výnimka guľa č. 8 pravidlo 4.9.), hráč má faul a stôl je otvorený. Súper má výhodu vylepšenia pozície bielej v záhlaví, nesmie však hrať na guľu v záhlaví, iba ak biela opustí najskôr záhlavie. To isté platí, ak biela opustí stôl. Pre vylepšenie pozície bielej platí bod 3.9.

Farebná vyskočí pri rozrazení zo stola:

Ak pri rozrazení vyskočí farebná guľa zo stola, je to faul a protihráč môže prevziať pozíciu gúľ a hrať ďalej, alebo si položiť bielu kdekoľvek v záhlaví. Vyskočená farebná sa uloží do stola mimo hru (bod 4.18).

Osmička spadne pri rozrazení:

Ak spadne osmička pri rozrazení, môže hráč, ktorý rozrážal požadovať, aby bol trojuholník znova postavený, alebo aby sa postavila iba osmička na stôl. Ak pri rozrazení spadne aj osmička aj biela, môže dať protihráč znova postaviť gule, alebo len osmičku a hrať zo záhlavia. Ak pri rozrazení spadne osmička bez faulu, je hráč, ktorý rozrážal, oprávnený pokračovať v hre.

Otvorený stôl:

Stôl je otvorený, ak nie sú pridelené farebné skupiny gúľ hráčom. Kým je stôl otvorený, je dovolené umiestniť plnú guľu pomocou polovičnej a naopak. Takúto kombináciu môžeme zahrať aj cez osmičku. Keď je osmička tá guľa, do ktorej sa zahralo ako do prvej a pritom sa polovičná alebo plná guľa umiestni do jamky, končí hráč týmto svoju sériu. Všetky umiestnené gule ostávajú v jamkách. Ten hráč, ktorý je potom na rade, si môže vyberať farebnú skupinu. Pri otvorenom stole zostávajú všetky nesprávne umiestnené gule v jamkách. Pozor: po rozrazení je stôl vždy otvorený. Výber znamená otvorený stôl. Ak hráč nemá možnosť určiť gule svojej skupiny, t.j. umiestniť aspoň 1 guľu svojej skupiny do jamky, plat to ako patová situácia a postupuje sa podľa pravidla 4.21 (napr. ak boli zrazené všetky gule jednej skupiny bez toho, aby bolo určené komu patria).

Voľba skupiny:

Voľba skupiny nie je po rozrazení nikdy určená. Skupina je určená vtedy, keď hráč zahrá nahlásenú guľu po rozrazení do jamky. Kombinačné údery sú na určenie skupiny prípustné. Úder istoty neurčuje nikdy skupinu.

Správny úder:

Pri všetkých úderoch (okrem rozrazenia a prípadu, keď je stôl otvorený) musí hráč trafiť guľu svojej farebnej skupiny ako prvú a potom: 1. farebnú guľu umiestniť do jamky, alebo 2. sa musí biela alebo niektorá farebná guľa dotknúť mantinelu. Je dovolené, aby hráč zahral na vlastnú guľu cez mantinel. Avšak po vzájomnom dotyku bielej s farebnou sa musí guľa umiestniť do jamky, alebo sa biela alebo farebná dotknúť mantinelu. Ak je stôl otvorený, tiež sa musí dodržať jedna z týchto dvoch podmienok.

Hra na istotu:

Z taktických dôvodov môže hráč niektorú zo svojich gúľ umiestniť do jamky, ale napriek tomu chcieť ukončiť svoju sériu tým, že pred úderom povie slovo „istota“. Ak toto slovo nepovedal a umiestnil guľu do jamky, musí pokračovať v hre. Všetky gule umiestnené do jamiek pri istote ostávajú v jamkách.

Séria:

Kým sa hráčovi darí umiestňovať gule svojej skupiny do jamiek, môže hrať ďalej. Keď ich umiestni všetky, môže hrať na osmičku. Aj keď boli hráčove gule umiestnené sčasti súperom do jamiek, môže hrať na guľu č. 8.

Trest za faul:

Protihráč si môže po faule hráča vylepšiť pozíciu bielej na celom stole (nemusí hrať zo záhlavia, ak sa faul nestal pri rozrazení). Toto pravidlo bráni hráčovi v tom, aby robil úmyselné fauly, ktoré by pre protihráča mohli znamenať nevýhodu. Pri vylepšovaní pozície na celom stole si hráč smie bielu posúvať rukou alebo časťou svojho tága, ak je to nutné, aj viackrát. Ak už biela leží v pozícii, platí každý úder na ňu, ktorý nebol správny, ako faul (viď. bod 3.39.).

Kombinačné údery:

Kombinačné údery sú dovolené. Nesmie sa však hrať na osmičku ako na prvú, okrem prípadu, že je stôl otvorený.

Nesprávne umiestnené gule do jamiek:

Všetky gule umiestnené do jamiek s faulom, alebo nesprávne umiestnené gule ostávajú v jamkách, pričom je jedno, komu patria. Guľa je nesprávne umiestnená do jamky, ak došlo počas úderu k faulu, alebo nebola umiestnená do nahlásenej jamky, alebo bola pred úderom nahlásená istota

Farebné gule vyskočené zo stola:

Ak vyskočí zo stola farebná guľa, je to faul a séria je skončená. Ak vyskočí osmička, hráč hru prehráva. Farebné gule vyskočené zo stola sa do hry nevracajú.

Hra na guľu č. 8:

Ak sa už hrá na osmičku, pád bielej do jamky alebo iný faul neznamenajú prehru. Hráč, ktorý je na rade, má potom možnosť vylepšenia pozície bielej na celom stole. Ak ale spadne zároveň aj osmička, alebo vyskočí zo stola – je to prehra.

Prehra:

Hráč prehrá hru, ak spraví niektorú z nasledujúcich vecí : 1. zahrá faul a spadne guľa č. 8 (výnimka pozri bod 4.9.) 2. umiestni guľu č. 8 do jamky tým istým úderom, ktorým zahral svoju poslednú farebnú do jamky 3. keď mu vyskočí guľa č. 8 zo stola 4. keď umiestni guľu č. 8 do inej, ako do nahlásenej jamky 5. keď umiestni guľu č. 8 skôr, ako je oprávnený na ňu hrať 6. keď umiestni guľu č. 8 úderom istoty.

Patová situácia:

Ak je po troch za sebou idúcich úderoch každého hráča jasné (spolu 6 úderov), že žiadny z nich sa nepokúša hru vyhrať (o čom rozhodne rozhodca), pretože zahranie niektorej gule by pravdepodobne viedlo k prehre, začne sa nová hra tým hráčom, ktorý začínal hru predchádzajúcu. Toto pravidlo sa môže uplatniť, len ak sú na stole už len 2 farebné a osmička. Pozor: 3 za sebou idúce fauly neznamenajú prehru. Ak sa niektorý hráč pokúša hru vyhrať, nesmie ju rozhodca ukončiť remízou. Je v právomoci rozhodcu, aby rozhodol, kedy nastala patová situácia. Nasledujúce situácie sú patovej blízke: 1. tri za sebou idúce fauly jedného hráča bez toho, aby sa jeho súper snažil umiestniť nejakú guľu do jamky 2. obaja hráči zahrajú trikrát za sebou guľu č. 8 bez pokusu umiestniť ju do jamky 3. keď sa obaja hráči na remíze dohodnú.